Regulamin Szkoły Pływania NEMO

 1. Opłata za pierwsze zajęcia nowego uczestnika lub za pierwsze zajęcia w roku szkolnym wynosi 25 pln w ramach zajęć „rozpoznawczych”.  Jeśli Rodzice zdecydują się na dalsze uczestnictwo obowiązuje punkt 8 niniejszego regulaminu.
 2. Szkoła NEMO prowadzi zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci od 5 roku życia oraz dla dorosłych.
 3. Przystępując do kursu Rodzice uczestników niepełnoletnich oraz osoby dorosłe akceptują niniejszy regulamin i zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 4. Przystępując do kursu Rodzice uczestników niepełnoletnich oraz osoby dorosłe zaświadczają, że ich stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do wzięcia udziału w kursie.
 5. Uczestników kursu obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni PARIS zamieszczony w osobnym załączniku.
 6. Uczestnicy zajęć grupowych uczęszczają zgodnie z harmonogramem oraz przypisaniem do konkretnych grup.
 7. Zajęcia indywidualne odbywają się w terminach preferowanych przez klienta po wcześniejszym umówieniu się z instruktorem. Zajęcia odbywają się bez rezerwacji toru wraz z innymi uczestnikami pływalni.
 8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grupowych jest uiszczenie na pierwszych zajęciach w danym miesiącu opłaty miesięcznej za uczestnictwo w kursie. Opłatę wynosi iloczyn stawki za pojedyncze zajęcia i ilości tygodni w danym miesiącu. Opłatę wnosi się u Instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Przed zajęciami następuje pobranie kluczyka do szafki oraz opłata, według aktualnego cennika, w Recepcji PARIS za dziecko lub osobę dorosłą biorącą udział w zajęciach.
 10. Rodzice lub opiekunowie dzieci które nie ukończyły 14 roku życia są zobowiązane do osobistego doprowadzenia podopiecznych na basen i odebranie ich bezpośrednio po zajęciach (postanowienie zgodne z regulaminem basenu Paris) 
 11. W trakcie zajęć preferujemy pobyt rodziców na widowni. W szczególnych przypadkach rodzice mogą pozostać na basenie jednak obowiązuje ich wtedy strój sportowy.
 12. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.
 13. Zajęcia można odwołać minimum 48 godzin wcześniej wyłącznie na platformie ActiveNow.
 14. Zajęcia niewykorzystane i odpowiednio wcześnie odwołane można odrobić na zajęciach grupowych w innym terminie i stanowi jedyną rekompensatę za niewykorzystane zajęcia. Rezerwacji miejsca w grupie wybranej do odrobienia zajęć następuje na platformie ActiveNow.
 15. Szkoła Pływania NEMO zastrzega sobie prawo do: łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie
 16. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni i na pływalni.
 17. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie.